Đánh giá Năng lực ngoại ngữ – Tiếng Anh 3-5 – Đợt thi Sáng ngày 01/12/2019 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Ngoại ngữ:  

– Tiếng Anh bậc 3 – 5 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015)

  • Ngày thi: Dự kiến Sáng ngày 01/12/2019.
  • Địa điểm thi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Hình thức thi: Thi trên máy tính.
  • Đối tượng dự thi: Giáo viên tỉnh Sơn La & Hà Nam

Đã hết thời gian đăng ký