Thông báo về việc tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 27/10/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 27/10/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, cụ thể như sau:

Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 27/10/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài.

Thời gian:

+ Đối với thí sinh đăng ký dự thi tiếng Anh bậc 2/6: Bắt đầu từ 13h30, Chiều thứ bảy, ngày 26/10/2019.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự thi tiếng Anh bậc 3-5: Bắt đầu từ 14h45, Chiều thứ bảy, ngày 26/10/2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà học chuyên ngành.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cá nhân quan tâm theo dõi và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.  

File đính kèm:

THÔNG BÁO TẬP HUẤN PHỔ BIẾN QUY CHẾ, ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI, HƯỚNG DẪN THÍ SINH LÀM BÀI THI ĐGNLNN 27.10.2019